Zmiana treści regulaminu oraz umowy

Aktualności

ET-MEDIA Krzysztof Pałka, Ewa Pałka S.C. (Spółka) informuje, że na podstawie art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm. ), w związku z zaleceniami pokontrolnymi OLU.WKT.420.11.2016.11 z dnia 28.11.2016 wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wprowadzone zostaną zmiany treści Umowy oraz Regulaminu – w celu usunięcia niedozwolonych postanowień umownych oraz wprowadzenia treści wymaganych wyżej wymienioną ustawą:

1. Art. 56 ust. 3 pkt 2 Ustawy – wskazano w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, elementy składające się na opłatę abonamentową – §1;

2. Art. 56 ust. 3 pkt 3 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące terminu oczekiwania na przyłączenie do sieci lub terminu rozpoczęcia świadczenia usług – §1;

3. Art. 56 ust. 3 pkt 4 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych – §1;

4. Art. 56 ust. 3 pkt 6 Ustawy – wskazano w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych sposoby składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi – §14;

5. Art. 56 ust. 3 pkt 7 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące sposobów dokonywania płatności przez dostawcę usług – §18;

6. Art. 56 ust. 3 pkt 9 Ustawy – określono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych tryby i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunków jej przedłużenia – §4, §8, §9, §10, §11;

7. Art. 56 ust. 3 pkt 10 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie) – §22;

8. Art. 56 ust. 3 pkt 11 Ustawy – określono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi – §19;

9. Art. 56 ust. 3 pkt 12 Ustawy – wskazano w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dane dotyczące jakości usług – §19;

10. Art. 56 ust. 3 pkt 14 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące zakresu usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą – §21;

11. Art. 56 ust. 3 pkt 15 Ustawy – określono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty – §16;

12. Art. 56 ust. 3 pkt 16 Ustawy – określono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji – §17;

13. Art. 56 ust. 3 pkt 18 Ustawy – wskazano w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych sposoby uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych – §12;

14. Art. 56 ust. 3 pkt 20 Ustawy – określono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych sposoby przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych – §23;

15. Art. 56 ust. 3 pkt 21 Ustawy – zamieszczono w umowie o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowienia dotyczące wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy oraz warunki zwrotu urządzeń telekomunikacyjnych końcowych – §22;

16. Art. 60a ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Ustawy – określono w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych sposoby informowania o zmianach warunków umowy – §13;

17. Art. 105 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 104 Ustawy – usunięto zapis ograniczający uprawnienia użytkowników końcowych do dochodzenia odszkodowania za przerwy w świadczeniu usługi – §16;

18. § 7 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia – opracowano wzór odpowiedzi na reklamację udzielanych przez ET-Media zawierający wszystkie wymagane, przewidziane przez Rozporządzenie elementy.

Informujemy również, że zmianie uległ także Cennik:

– wprowadzono nowe pakiety internetowe:

Pakiet internet kablowy

Start

Mega

Power

Super

MAX

Prędkość

Maksymalna pobierania 8Mb/s

Maksymalna wysyłania 8Mb/s

Maksymalna pobierania 20Mb/s

Maksymalna wysyłania 20Mb/s

Maksymalna pobierania 40Mb/s

Maksymalna wysyłania 40Mb/s

Maksymalna pobierania 60Mb/s

Maksymalna wysyłania 60Mb/s

Maksymalna pobierania 100Mb/s

Maksymalna wysyłania 100Mb/s

Cena umowa na czas nieokreślony

59,00 zł

69,00 zł

79,00 zł

99,00 zł

119,00 zł

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia wprowadzenia zmian w życie, t.j. 1 marca 2017 r.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż konieczność wprowadzenia przedmiotowych zmian wynika z wymienionych wyżej przyczyn, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia i rozwiązania umowy związanej z przyznaną ulgą, przed upływem okresu, na który umowa ta została zawarta, zgodnie z art. 60a ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 60a ust. 1 i 2 oraz art 61 ust. 6a w związku z art. 61 ust. 5 i ust. 6 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm. ), Spółce przysługuje uprawnienie do dochodzenia zwrotu udzielonej ulgi (jeśli została udzielona) w wysokości określonej w Umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Brak wypowiedzenia skutkuje wyrażeniem zgody na zaproponowane zmiany.

Cennik ogólny ET-Media PDF

Regulamin ogólny ET-Media PDF